THE 46TH ELECTRICAL ENGINEERING CONFERENCE (EECON-46)

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า

(ELECTRICAL ENGINEERING CONFERENCE : EECON)

เป็นการประชุมทางวิชาการระดับชาติที่มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงวิศวกร และผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนได้นำเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านงานวิจัยและประสบการณ์ระหว่างกัน

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้านี้ ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสภาวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสามัญ ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสมทบ และคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมจากสถาบันที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในแต่ละปี การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา

ในปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 46

ภาพบรรยากาศ EECON 46

คลิกที่ภาพ เพื่อชมไฮไลท์ หรือ คลิกที่นี่ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

คลิกที่ภาพ เพื่อชมไฮไลท์ หรือ คลิกที่นี่ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

คลิกที่ภาพ เพื่อชมไฮไลท์ หรือ คลิกที่นี่ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

กำหนดการ

หมดเขตรับบทความ 16 มิถุนายน  2566   10 กรกฎาคม 2566

ขยายเป็น วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

แจ้งผลการพิจารณาบทความ 9 สิงหาคม 2566

หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ 19 สิงหาคม 2566

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนของผู้นำเสนอบทความ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566

การนำเสนอบทความ 15-17 พฤศจิกายน 2566

สาขาบทความที่เปิดรับ

PW  ไฟฟ้ากำลัง

CM  ไฟฟ้าสื่อสาร

PE อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

CT ระบบควบคุมและการวัดคุม

EL อิเล็กทรอนิกส์

CP คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

DS การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล

PH โฟโตนิก

RE พลังงานทดแทน

BE วิศวกรรมชีวการแพทย์

ETC นวัตกรรมอัจฉริยะ (SmartThings)

GN งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า

การเผยแพร่บทความ

บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการเผยแพร่ในหนังสือรวมเล่มผลงานวิจัยจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ของงาน EECON-46 

บทความที่ผ่านการพิจารณา ผู้เขียนอย่างน้อย 1 คน ต้องลงทะเบียน และนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการตามตารางเวลาที่กำหนด

1 ให้ลงทะเบียน บัญชีผู้แต่ง โดยกดที่ปุ่ม   AUTHOR  REGISTRATION  (ขวาบน) จากนั้นให้กรอกข้อมูลของท่าน 

*** กรุณาใช้อีเมล์ที่ถูกต้อง สำหรับลงทะเบียน เพื่อใช้เป็นชื่อผู้ใช้ และการติดต่อประสานงาน

2 ให้ล็อกอิน เข้าใช้งานระบบ โดยกดปุ่ม LOGIN (ขวาบน) จากนั้น ระบุรายละเอียดบทความ พร้อมแนบไฟล์ PDF 

3)  การส่งบทความ ให้ล็อกอินเข้าใช้งานระบบ 

4)  เลือกเมนู  PAPER

5)  เลือกเมนู  Submit Paper


6)  ระบุข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของบทความตามที่กำหนด 

7)  แนบไฟล์บทความ (PDF) 

8)  เลือกประเภทบทความ สาขาบทความ ที่ถูกต้อง (การเลือกสาขาบทความที่ไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาของบทความ อาจส่งผลต่อการพิจารณาบทความของท่าน) 

9)  กดปุ่ม  Submit  เพื่อส่งบทความ 

อัตราค่าลงทะเบียนของบุคคลทั่วไปและนักศึกษา

ผู้นำเสนอบทความ ณ ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ และออนไลน์

 

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566

 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป


กรุณาชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 

ประเภทออมทรัพย์ 

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

เลขบัญชี 191-0-17882-9
ส่งหลักฐานในระบบเว็บลงทะเบียน

สถานที่จัดงานและการเดินทาง

ดีวาน่า พลาซ่า 

กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

ร่วมสนับสนุนจัดงานและจองพื้นที่จัดแสดงสินค้า

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 46